Ukidanje SWIFT ACK poruka na prekograničnim/međunarodnim nalozima

Poštovani,


Obavještavamo vas da za sve prekogranične i međunarodne naloge izvršene nakon 19.ožujka 2023. neće biti dostupne SWIFT ACK potvrde, već isključivo PDF potvrde o izvršenom nalogu.


Razlog ukidanja SWIFT ACK potvrda je migracija međubankovnog platnog sustava na novi format komunikacije u kojem se više neće koristiti poruke u postojećem formatu.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Cancellation of SWIFT ACK messages on cross-border/international orders

Dear User(s),


We would like to inform you that for all cross-border and international orders executed after March 19th, 2023, SWIFT ACK confirmations will not be available, but only PDF confirmations of the executed order.


The reason for the cancellation of SWIFT ACK confirmations is the migration of the interbank payment system to a new communication format in which messages in the existing format will no longer be used.


Best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o promjenama u usluzi nakon 1.1.2023.

Poštovani,


Ovim vas putem želimo obavijestiti o promjenama u PBZCOM@NET/usluzi elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte koje će biti uvedene radi usklađivanja poslovnih procesa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj što će se dogoditi 1. siječnja 2023. Niže izdvajamo popis poslovnih područja u kojima su navedene ključne promjene nakon 1.1.2023.


Računi


 • Prikaz stanja, raspoloživog stanja, prometa, dnevnog prometa, izvadaka i fakture u valuti EUR bit će na prvom mjestu u pregledu stanja po računu/računima
 • I nakon 1.1.2023. bit će omogućen pregled prometa, izvadaka i faktura u valuti HRK do datuma 31.12.2022.

Plaćanja


 • Promijenjen je naziv tipa transakcije iz Nacionalnih plaćanja kune u Nacionalno plaćanje u lokalnoj valuti
 • Promijenjen je naziv tipa transakcije iz Nacionalnih plaćanja devize u Nacionalno plaćanje u stranoj valuti
 • Na unosnom ekranu naloga, odabir valute plaćanja i/ili valute naloga HRK više neće biti moguć
 • Na unosnom ekranu naloga uklonjeno je polje Račun za naplatu naknade jer će se od 1.1.2023. sve naknade za transakcije obračunavati i naplaćivati putem mjesečne fakture
 • Nacionalna plaćanja u valuti EUR su sada moguća isključivo kroz ekran Nacionalna plaćanja u lokalnoj valuti
 • U svim tipovima predložaka obrisana je valuta HRK u valutama naloga i valutama računa platitelja
 • VAŽNO! Predlošci tipa Nacionalnih plaćanja u devizama, a koji su za valutu naloga imali valutu EUR, a IBAN primatelja je bio unutar RH, bit će premješteni iz pretinca Nacionalnih plaćanja u devizama u pretinac Nacionalno plaćanje u lokalnoj valuti te će postati vidljivi krajnjim korisnicima koji su po tom računu imali ovlaštenje unosa naloga u kunskom poslovanju (koje od 1.1.2023. postaje ovlaštenje po Euro poslovanju)
 • Pregled izvršenih naloga u valuti HRK bit će moguć i nakon 1.1.2023. u pretincima – Nacionalna plaćanja u lokalnoj valuti i Međunarodna/prekogranična plaćanja
 • Nacionalni nalozi u valuti HRK poslani na izvršenje u 2022.godini sa datumom izvršenja u 2023. godini (nalozi u najavi) će u pregledu Nacionalnih plaćanja u lokalnoj valuti imati oznaku EUR, a u detaljima naloga i PDF potvrdi, pored iznosa u valuti HRK, bit će prikazan i iznos u valuti EUR
 • Nalozi koji će na kraju dana 31.12.2022. biti u pretincima u pripremi, za potpis i za slanje u pregledu Nacionalnih plaćanja u kunama, Nacionalnih plaćanja u devizama i Međunarodnih/Prekograničnih plaćanja, a imaju valutu naloga HRK ili valutu pokrića HRK, bit će obrisani
 • Nalozi koji će na kraju dana 31.12.2022. biti u pretincima u pripremi, za potpis, za slanje u pregledu u Nacionalnih plaćanjima u devizama, a imaju valutu EUR kao valutu naloga, bit će obrisani

Kupoprodaja stranih valuta


 • Prikaz tečajne liste će od 1.1.2023. biti inverzan i prikazivat će iznos 1 jedinice pojedine valute u odnosu na iznos 1 jedinice valute EUR
 • Nalozi kupoprodaje i FX zaključnice koje do krajnjeg vremena Riznice na dan 31.12.2022. neće biti poslane na izvršenje, odnosno koje će ostati u pretincima u pripremi i za potpisivanje, bit će obrisane

Ovlaštenja krajnjih korisnika


 • Postojeća ovlaštenja krajnjih korisnika po kunskom poslovanju postaju ovlaštenja po Euro poslovanju
 • Postojeća ovlaštenja krajnjih korisnika po deviznom poslovanju više ne vrijede za valutu EUR

Vrijeme nedostupnosti usluge


 • Planira se privremeni prekid usluge od 21:00 31. prosinca 2022. do 4:00 2. siječnja 2023.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Notice on changes in the service after January 1st 2023

Dear User(s),


we would like to inform you about the changes in PBZCOM@NET/electronic banking service for business entities that will be introduced to harmonize business processes with the introduction of the euro as the official currency in the Republic of Croatia, which will take place on January 1, 2023.
Below is a list of business areas in which the key changes after January 1st, 2023, are listed.


Accounts


 • Display of balance, available balance, turnover, daily turnover, statements, and invoices in EUR currency will be in the first place in the overview of the balance by account/accounts
 • It will be possible to view turnover, statements, and invoices in HRK currency (until December 31st, 2022) even after January 1st, 2023

Payments


 • Transaction type name will be changed from National orders - Kuna to National orders - LC
 • On the order entry screen, selecting the payment currency and/or order currency HRK will no longer be possible
 • On the order entry screen, the field Compensation account will be removed, because all transaction fees will be calculated and charged via monthly invoice
 • Entering national payments in EUR currency will be possible only through the National orders – LC entry screen
 • In all types of templates, the HRK currency has been deleted in amount currency and account number currencies
 • IMPORTANT! Foreign currency templates, which had EUR as the currency of the payment order, and the recipient's IBAN was within the Republic of Croatia, will be transferred from Foreign currency templates to Local currency templates and will become visible to end users who had authorization rights on that account in domestic transactions (which from January 1st 2023 will become authorization rights for Euro transactions)
 • Review of executed orders in HRK currency will be possible even after January 1st, 2023, in National payments – LC order overview and International/cross-border payments order overview
 • National orders in HRK sent for execution in 2022 with an execution date in 2023 will be marked with EUR flag in the overview of National payments - LC, and in the details of the order and a PDF confirmation, in addition to the amount in HRK, the amount in EUR currency will also be displayed
 • Orders that, at the end of the day on December 31st, 2022, will be present under sections preparation, for signature and for sending in the overview of National payments - Kuna, National payments – FC and International/Cross-border payments, and have the order currency HRK or the cover account currency HRK, will be deleted
 • Orders that, at the end of the day on December 31st, 2022, will be present in sections in preparation, for signature, for sending in National payments - FC, and have the currency EUR as the currency of the order, will be deleted


FX deals


 • The exchange rate list will be inverse from January 1st, 2023, and will show the amount of 1 unit of a particular currency in relation to the amount of 1 unit of the EUR currency
 • FX deals that, by the final working hours of the Treasury on December 31st, 2022, will not be sent for execution (that will remain in the sections in preparation and for signing) will be deleted

End user authorization rights


 • Existing authorization rights of end users for kuna operations become authorization rights for Euro operations
 • The existing authorization rights of end users for foreign exchange operations are no longer valid for the EUR currency

Service unavailability time


 • A temporary service unavailability is planned from 9:00 p.m. on December 31, 2022, till 4:00 a.m. on January 2, 2023

Best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Važno – Nadogradnja PBZ SignErgy aplikacije (rok 24.04.2022)

Poštovani,


radi sigurnosne nadogradnje aplikacije PBZ SignErgy koja omogućava korištenje PKI uređaja (USB, kartica) s FINA certifikatom za prijavu i rad u PBZCOM@NET aplikaciji, potrebno je do 24.4.2022. instalirati novu verziju aplikacije. Ako do navedenog datuma ne instalirate noviju verziju aplikacije, 25.4.2022 neće više biti moguća prijava u PBZCOM@NET korištenjem FINA certifikata. Ovo upozorenje ne odnosi se na korisnike koji za prijavu u aplikaciju koriste mToken uređaje ili koriste Internet Explorer s podrškom za Javu.


Molimo Vas da prije instalacije nove verzije provjerite je li vrijeme na računalu ispravno podešeno. Na operativnom sustavu Windows, to možete učiniti desnim klikom miša na sistemski sat u donjem desnom kutu startne trake, odabirom Prilagodi datum/vrijeme eng. Adjust date/time, podesite točno vrijeme i kliknite na gumb Sinkroniziraj eng. Sync now. U slučaju da nemate ovlasti na računalu ažurirati datum i vrijeme, molimo obratite se svojoj informatičkoj podršci.


Nova verzija aplikacije dostupna je ovdje.


Jave li se poteškoće prilikom ili nakon instalacije molimo Vas da nas kontaktirate na mail com@pbz.hr s kratkim opisom problema koji treba sadržavati i sliku greške te podatke o korisniku, OIB i naziv pravne osobe, te telefon i e-mail kako bi Vas mogli povratno kontaktirati. Također, molimo Vas da u predmet maila stavite "PBZ SignErgy upit".


Očekujemo da će proces nadogradnje proći uredno i da neće biti prekida u korištenju usluge PBZCOM@NET.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Important - Upgrade of PBZ SignErgy application (deadline 24.04.2022)

Dear Sir/Madam,


Due to a security upgrade of the PBZ SignErgy application, which enables the use of PKI devices (USB, card) with FINA certificate for logging in and working in the PBZCOM@NET application, it is necessary to install a new version of the application by 24.4.2022. If you do not install a newer version of the application by the specified date, it will no longer be possible to log into PBZCOM@NET using the FINA certificate from April 25, 2022. This warning does not apply to users who use mToken or Java-enabled Internet Explorer to log into the application.


Before installation, please check if system time on your computer is correct. On Windows system you can access the time setting with right mouse click on the system clock in the right bottom corner, select Adjust date/time, adjust date time and click on Sync now. In case you do not have permission to update date and time on your computer, please contact your IT support.


The new version of the application is available here.


If you experience difficulties during or after the installation, please contact us at com@pbz.hr with a brief description of the problem (which should include a screen shot of the error) and user information (OIB, name of the legal entity, phone, e-mail). Please put a "PBZ SignErgy inquiry" in the subject so we can solve your problem as fast as possible. We expect that the upgrade process will go smoothly and that there will be no interruptions in the use of the PBZCOM@NET service.


With regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o uključivanju naknada za izdavanje IOS-a na fakturu

Poštovani,


Ovim putem obavještavamo Vas da, sukladno Općim uvjetima poslovanja PBZ d.d. po transakcijskom računu za poslovne subjekte, Privredna banka Zagreb d.d. naplatu po dolje navedenim naknadama od 1. svibnja 2022.godine, više neće izvršavati po pojedinačnom zahtjevu, već u sklopu mjesečne naplate naknade za platni promet. Visina naknade za navedene usluge nije se promijenila, samo način naplate.


5.6. 28090000 Izvješće za potrebe revizije 200 kn


5.6.1. 28090001 Potvrda o stanju na računu za potrebe revizije 50 kn


Novi cjenik s predmetnim naknadama nalazi se na poveznici ovdje.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Notice on the inclusion of fees on the monthly invoice

Dear Sir/Madam,


We would like to inform you that, in accordance with the General Operating Terms of PBZ d.d. for transaction accounts for business entities, Privredna banka Zagreb d.d. as of 1 May 2022 will no longer collect the fees specified below per request but within the scope of monthly invoice of the fee for payment services. The amount of the fee has not been changed, only the method of its collection has been changed.


5.6. 28090000 Statement for audit purposes HRK 200

5.6.1. 28090001 Account balance certificate for audit purposes HRK 50


The new schedule of fees specifying the mentioned fees is available here.


With regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Ukidanje mogućnosti preuzimanja skupnog izvoda

Poštovani,


Od ponedjeljka, 24.05.2021. skupni izvod moguće je dohvatiti za razdoblje do 01.03.2021. Za datume od 01.03.2021. na dalje, u primjeni je novi sustav izvoda koji omogućuje ugovaranje raznih frekvencija dostave datoteka izvoda. Uz dnevni izvadak, imate mogućnost ugovoriti tjedni, polumjesečni i mjesečni izvadak i u MN i u PDF formatu, te na taj način dobiti podatke za knjiženje koji obuhvaćaju veći period vremena od jednog dana. Ugovaranjem navedenih frekvencija, moguće je datoteke dobiti dohvatom sa Com@neta (kao što se dohvaćaju dnevni). Za ugovaranje navedenog molimo, obratite se svom Relationship Manageru.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Suspension of Bulk statement download

Dear Users,


From Monday, May 24th, 2021, the Bulk statement can be retrieved for the period until March 1st, 2021. For dates from March 1st, 2021. onwards, a new statement system is in use, which enables contracting of different frequencies of delivery of statement files. In addition to the daily statement, you have the option of contracting a weekly, semi-monthly and monthly statement in both MN and PDF format. In this way you will obtain the data for book entries that comprise a period of time of over one day. The contracting of said frequencies enables you to receive the datafiles by download from Com@net (same as with the daily statements). To contract the above-mentioned, please contact your Relationship Manager.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o promjeni naknada u platnom prometu

Poštovani,


Privredna banka Zagreb d.d., kao jedna od prvih banaka na tržištu u RH, uvodi novu uslugu SEPA Instant kreditnog transfera (Instant plaćanje) u kunama koja počinje s radom 29. listopada 2020. godine. Uvođenjem nove usluge, omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama zadavanje i izvršenje naloga za Instant plaćanja u kunama na svim kanalima Banke.


Specifičnosti Instant plaćanja u odnosu ostale slične usluge na tržištu su:

 • banka primatelja i banka platitelja moraju biti sudionici HRK SCT Instant sheme
 • moguće je zadavati naloge za Instant plaćanja do iznosa od 100.000 kn po transakciji
 • dostupnost usluge 24x7x365 - bit će moguće izvršenje transakcije bilo koji dan u godini, 24 sata na dan, neovisno radi li se o radnom ili neradnom danu
 • očekivano izvršenje transakcije je 10 sekundi od provjere ispravnosti zaprimljenog naloga za Instant plaćanje, bez obzira nalaze li se računi platitelja i primatelja u istoj banci ili ne.

Ukratko, novom uslugom Instant plaćanja u kunama omogućit će se, za sve korisnike Banke, brza i efikasna usluga plaćanja za iznose do 100.000 kn gdje će se, unutar očekivanih 10 sekundi, sredstva doznačiti primatelju bez obzira u kojoj banci u RH imao otvoren transakcijski račun, uz preduvjet da su i banka platitelja i primatelja plaćanja sudionice novo uspostavljene platne sheme. Očekujemo da će uvođenje nove usluge poboljšati dinamiku plaćanja na hrvatskom tržištu, ali i otvoriti značajan prostor za uvođenje novih proizvoda i usluga u području Transakcijskog bankarstva.


Uz uvođenje nove usluge, u primjeni je i novi Cjenik usluga Transakcijskog bankarstva koji se može pronaći na web stranicama Banke ovdje, koji stupa na snagu 1.studenog 2020. godine.


Od značajnijih promjena izdvajamo:

 • naknadu za Instant plaćanje u iznosu od 3 kn po nalogu
 • naknadu za eksterne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 3 kn po nalogu
 • naknadu za interne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 2 kn po nalogu
 • usklađenje naknada za SEPA izravna terećenja u kunama sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • usklađenje naknada za SEPA plaćanja sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • naknadu za održavanje transakcijskog računa od 30 kn mjesečno
 • naknadu za izradu naloga za plaćanje ili prijenos sredstava, 150 kn po nalogu.

Promjene u cjeniku usluga Transakcijskog bankarstva bile su nužne zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesima razvoja novih proizvoda, usklađivanja sa regulatornim zahtjevima i izvršenja predmetnih transakcija.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Changes in fees for payment services

Dear Users,


Privredna banka Zagreb d.d., as one of the first on the RH market, has introduced a new service of SEPA Instant credit transfer (Instant payment) in kuna, to be provided as of 29 October 2020. The introduction of the new service will allow all legal entities and private persons to place and execute orders for Instant payment in kuna through all channels of the Bank. Specific features of the Instant payment compared to other similar services on the market are as follows:


Thus, we would like to point out to the following changes that may be described as significant:

 • payee's and payer's bank have to be participants in HRK SCT Instant scheme
 • maximum amount of Instant payment order may be HRK 100,000 per transaction
 • service is available 24x7x365 - it will be possible to execute transactions any day in a year, 24 hours a day, regardless of whether it is a working or a non-working day
 • expected transaction execution time is 10 seconds as of the verification the received Instant payment order accuracy, irrespective of whether the payer's and payee's accounts are held at the same bank or not.

In short, the new Instant payment service in kuna will enable a quick and efficient execution of payments of amounts up to HRK 100,000 to all the Bank's customers, and within the expected 10 seconds, funds will be transferred to the payee regardless of in which bank in RH the payee holds its transaction account, provided that both the payer's and payees' bank are participants in the newly set up payment scheme. We hope that the implementation of the new service will improve the payment dynamics in the Croatian market, as well as open up a prominent area for the introduction of new products and services in the Transaction Banking segment.


Along with the introduction of the new service, new Tariffs for the Transaction Banking services have also been set and are available on the Bank's web pages here which will be applied as of 1 November 2020.


Among more significant changes, we single out:

 • fee for Instant payment: HRK 3 per order
 • fee for external electronic payment orders through the Bank's channels: HRK 3 per order
 • fee for internal electronic payment orders through the Bank's channels: HRK 2 per order
 • levelling of fees for SEPA direct debits in kuna with external and internal electronic payment orders
 • levelling of fees for SEPA payments in kuna with external and internal electronic payment orders
 • fee for maintenance of transaction account: HRK 30 a month
 • fee for creation or payment order or transfer or funds: HRK 150 per order

It was necessary to make changes in the Tariffs/Price List for Transaction Banking services in order to make adjustments to the structure of the Bank's expenses incurred in the processes of developing new products, harmonising with regulatory requirements and executing subject transactions.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Istek certifikata "Ured za elektroničku komunikaciju" (20.04.2019)

Poštovani korisnici PBZ eUred usluge,


želimo Vas obavijestiti da certifikat "Ured za elektroničku komunikaciju" koji je potreban za rad u PBZ eUred usluzi sa zbrojnim nalozima i izvacima ističe dana 20.04.2019. godine.


Navedeni certifikat mijenjaju dva nova certifikata:

 • Ured za elektroničku komunikaciju - koji se koristiti u PBZ eUred aplikaciji za kriptiranje datoteka (npr. zbrojnog naloga) koje se šalju u Banku. Uputu za ažuriranje certifikata možete pronaći na linku, a certifikat preuzeti na linku.
 • PBZ Izvod - novi certifikat, koji će se koristiti kod digitalnog potpisivanja datoteka koje se šalju iz Banke (npr. izvodi, fakture). Uputu za dodavanje certifikata u pdf preglednik možete pronaći na linku, a certifikat preuzeti na linku.

Skrećemo pozornost da se navedeni certifikati odnosi isključivo na korištenje usluge PBZ eUred (potpisivanje i slanje na e-mail datoteka zbrojnog naloga i otvaranja izvadaka sa i bez digitalnog potpisa) te se ne odnosi na uslugu internet bankarstva za pravne osobe PBZCOM@NET.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Certificate expiration "Ured za elektroničku komunikaciju" (20.04.2019)

Dear PBZ eUred service users,


we would like to inform You that certificate "Ured za elektroničku komunikaciju" required for PBZ eUred application and for bulk orders and statements services expires on 20.04.2019..


"Ured za elektroničku komunikaciju" certificate is replaced by two certificates:

 • Ured za elektroničku komunikaciju - used in PBZ eUred application for encryption of files, for example bulk orders, that are send to bank. Certificate is available on link.
 • PBZ Izvod - certificate that will be used for digital signing files send from bank to customers, for example bank statements and invoices. Certificate is available on link.

Please take notice that these certificates are involved only with PBZ eUred service. Signing and sending e-mail files of bulk orders and checking digital signature from bank statements with or without digital signature and is not involved with PBZCOM@NET.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nadogradnja usluge PBZCOM@NET (8.10.2017)

Poštovani korisnici,


dobijete li nakon nadogradnje PBZCOM@NET usluge provedene 8.10.2017, poruku "Applet nije učitan.", molimo Vas postupite prema uputi dostupnoj ovdje.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Upgrade of PBZCOM@NET service (8.10.2017)

Dear Users,


if after the performed upgrade of PBZCOM@NET service (scheduled for 8 October 2017) you receive the message "Applet not loaded.", we kindly ask you to follow the instruction which is available here.


Sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Novi Opći uvjeti

Poštovani,


Ovim putem želimo Vas obavijestiti da su od 15. veljače 2016. godine u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Novi Opći uvjeti dostupni su na stranicama Privredne banke Zagreb d.d. te na linku.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost u PBZCOM@NET-u

Poštovani korisnici,


od 06. prosinca 2015.godine u PBZCOM@NET internetskom bankarstvu omogućeno je skupno dohvaćanje izvadaka u domaćoj valuti u PDF i MN formatu.
Kod dohvata izvadaka u domaćoj valuti dodatno je omogućena pretraga po datumu i broju izvatka za željeno razdoblje.


Unutar modula PLAĆANJA kod naloga za Nacionalna plaćanja u devizama i Međunarodna/prekogranična plaćanja može se koristiti RF referenca na kojoj su postavljene kontrole sukladno ISO 11649:2009 standardu.


Detaljne upute možete pronaći ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti Vaše prijedloge i sugestije, na kojima Vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili nas kontaktirate na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Privredna banka Zagreb d.d.

New functionalities of PBZCOM@NET

Dear Users,


Starting from 6 December 2015, PBZCOM@NET internet banking service will make it possible for you to retrieve collectively statements in the domestic currency, in both PDF and MN formats.
When retrieving statements in the domestic currency, you will, in addition, be able to carry out a search by the date and number of a statement, for the selected period.


Within the PAYMENTS module, when an order is issued for National Payments in foreign currency, as well as for International/Cross-Border Payments, an RF reference can be used that includes controls compliant with ISO 11649:2009 standard.


You will find more detailed instructions here.


In further development of new functionalities, we will continue to rely on your proposals and suggestions, which we highly appreciate. We would therefore like to ask you to keep sending us your comments and opinions, to the e-address com@pbz.hr or to contact us on 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani korisnici,


od 15. lipnja 2015. godine u sklopu PBZCOM@NET usluge omogućene su sljedeće novosti:


 • unos liste računa u Vašu Bijelu listu računa
 • u dijelu Financiranja Zahtjev za korištenje kredita je proširen mogućnošću zadavanja isplate za podmirenje potraživanja Banke
 • omogućena je redistribucija kodova za mPBZCOM mobilno bankarstvo
 • onemogućeno zadavanje nacionalnih plaćanja u stranoj valuti, međunarodnih i prekograničnih plaćanja s instrumentom plaćanja Povrat doznake i Povrat čeka.

Detaljne upute možete pronaći ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu Vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili nas kontaktirate na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb d.d.
Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET usluge - Financiranje poslovanja

Poštovani korisnici,


od 30.03.2015. godine u sklopu PBZCOM@NET modula Financiranje poslovanja omogućeno je zadavanje zahtjeva za korištenje kredita.


Zahtjevom za korištenje kredita omogućeno je zadavanje instrukcija isplate sredstva za prethodno ugovorene kredite i to sa sljedećim opcijama:

 • Isplata na vlastiti račun u Banci
 • Isplata na vlastiti račun u drugim bankama
 • Isplata na račune drugih
 • Isplata u svrhu osiguranja pokrića za nostro doznake

Ukoliko nemate ovlasti Superkorisnika, za provođenje zahtjeva za korištenje kredita potrebno je dodijeliti ovlasti u dijelu "Financiranje poslovanja".


Detaljnoj uputi možete pristupiti ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili pozivom na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb

Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET functionalities – Financial Operations

Dear Users,


As of 30 March 2015, you can make the request for loan utilisation within the PBZCOM@NET module Financial Operations.


By making the Request for loan utilisation you can give instructions for disbursement of funds from previously contracted loans, with the following options:

 • Disbursement to own account with the Bank
 • Disbursement to own account with other banks
 • Disbursement to accounts held by other parties
 • Disbursement for nostro remittances cover

If you do not have Superuser authorisation to execute the request for loan utilisation, it is required to assign the authorisations in the segment "Financial Operations".


Detailed instruction is available here.


In developing new PBZCOM@NET functionalities, we will continue following up your highly appreciated suggestions. We invite you to keep sending us your comments to com@pbz.hr or dial 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Your Privredna banka Zagreb

Nadogradnja sigurnosnih postavku usluge PBZ COM@NET (TLS)

Poštovani korisnici,


radi unapređenja informacijskog sustava Privredne banke Zagreb d.d. i povećanja sigurnosti rada podržani su samo najnoviji TLS protokoli.


Uputu za podešavanje Vašeg preglednika na TLS protokol možete naći na linku: Uputa za podešavanje preglednika (TLS) - PBZCOM@NETS poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani,


obavještavamo Vas da su od 16.02.2015. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućene sljedeće nove funkcionalnosti:


 • na ulaznom ekranu (Računi) moguće je pregledati arhivu faktura ukoliko imate ugovorenu opciju slanja fakture na e-mail
 • u modulu Plaćanja – Novi nalog omogućeno je učitavanje datoteka zbrojnih naloga putem PBZCOM@NET-a (detaljne upute)
 • pregled VISA Business Electron kartica te pripadajući prometi u dijelu Kartice (detaljne upute)


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

New functionalities of PBZCOM@NET

Dear Sir/Madam,


We would like to inform you that, starting from 16 February 2015, the following new functionalities will be available to you via PBZCOM@NET service:


 • on the Accounts home page, you can browse archived invoices if you have contracted the option for sending invoices to an e-mail address
 • in the module Payments – New order, it is now possible to upload bulk order files via PBZCOM@NET-a (link)
 • an overview of VISA Business Electron cards and related card transactions, under Cards (link)


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost u PBZCOM@NET-u - PBZmToken redistribucija

Poštovani,


obavještavamo Vas da je od 08.09.2014. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućena redistribucija PBZmToken autorizacijskog uređaja (u dijelu Postavke – Autorizacijski uređaji postavljena je opcija Redistribucija PBZmTokena).


Redistribucijom Vam je omogućena ponovna aktivacija PBZmTokena kojeg ste prethodno ugovorili u Banci.


Detaljne upute o navedenoj funkcionalnosti možete pronaći ovdje.


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

New functionality in PBZCOM@NET - redistribution of PBZmToken

Dear Users,


This is to inform you that, as of 8 September 2014, the PBZCOM@NET service will allow the redistribution of PBZmToken authorisation device (the option PBZmToken redistribution has been set up in the segment Preferences – Authorization device).


Redistribution allows you to reactivate the PBZmToken previously contracted at the Bank.


Detailed instructions about this functionality are available here


Yours faithfully,

Vaša Privredna banka Zagreb

SIGURNOSNO UPOZORENJE - Pojačano slanje zaraženih e-mail poruka na korisničke adrese u Hrvatskoj

Poštovani,


u posljednjih nekoliko dana intenzivirane su aktivnosti slanja zaraženih e-mail poruka na korisničke adrese u Republici Hrvatskoj.


Poruke sadrže viruse koji se aktiviraju nakon što primatelj aktivira:

 • poruku iz privitka ili
 • poveznicu (link) koji se nalazi unutar sadržaja poruke.

Ukoliko primite poruku s neuobičajenim sadržajem ili s nepoznate i neuobičajene adrese (npr. obavijest o doznaci od nepoznatih partnera i sl.) ODMAH OBRIŠTE PRIMLJENU PORUKU BEZ OTVARANJA PRIVITAKA ILI KLIKA NA POVEZNICU (LINK).


Također s obzirom na nadolazeće blagdane tijekom kojih se povećava mogućnost za hakerske napade sugeriramo pojačani oprez prilikom korištenja PBZCOM@NET usluge uz uobičajene mjere predostrožnosti:

 • vađenja pametne kartice/USB uređaja nakon korištenja PBZCOM@NET-a;
 • redovitog pregleda stanja, prometa te naloga u pripremi;
 • ažuriranja vaših pretraživača i antivirusne zaštite i dr.

S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani,


obavještavamo Vas da je od 09.06.2014. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućeno sljedeće:

 • u dijelu Kartice pregled American business kartica, novi troškovi i uplate, te izdani računi,
 • u postavkama e-ured usluge ugovaranje slanja PDF fakture za platni promet na e-mail adresu,
 • u dijelu Financiranja prikaz pokrivenih akreditiva.

Detaljne upute o navedenim unapređenjima možete pronaći ovdje


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Poštovani,


Privredna banka Zagreb d.d. 7.6.2014. uvodi dodatnu provjeru neuobičajenih transakcija. Potrebno je ugovoriti dvostruki potpis ili BESPLATNO ugovoriti PBZmToken uslugu. Više


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

PBZCOM@NET usluge - Financiranje poslovanja

Poštovani korisnici,


od 06.04.2014. godine u sklopu PBZCOM@NET usluge uvodimo NOVI modul Financiranje poslovanja. Unutar modula Financiranje poslovanja saznajte detalje o Vašim:

 • Kreditima,
 • Okvirnim linijama,
 • Garancijama, pismima namjere i
 • Akreditivima.

Za svaki pojedinačni proizvod dostupni su Vam:

 • osnovni podaci o proizvodu (broj ugovora, rok…),
 • uvjeti pojedinačnog proizvoda (iznosi, valute, dospijeća, kamatne stope, važenja),
 • podatak o stanju (iskorišteno, dospjelo, nedospjelo, kamate, naknade…),
 • plan otplate kod kredita (PDF prikaz),
 • lista proizvoda kod okvirnih linija.

Slijedeći Vaše prijedloge osigurali smo široku paletu informacija o kreditima, garancijama i akreditivima s ciljem kvalitetnog informiranja i transparentnog poslovanja. Uputi možete pristupiti ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja pošaljete na com@pbz.hr ili pozivom na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb
Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET service - module related to Financing

Dear Users,


On 6 April 2014 we will launch, within our PBZCOM@NET service, a NEW module related to Financing. By means of this module you can access details about your:

 • loans
 • lines of credit
 • guarantees, letters of intent, and
 • letters of credit.

For each particular product, the following data will be available to you:

 • basic information about the product (contract number, maturity, etc.),
 • terms and conditions applicable to a particular product (amounts, currencies, maturities, interest rates, expiry dates i.e. validity periods),
 • information about the balance of a loan/facility (utilised, due, outstanding, interest payments, fees…),
 • loan repayment schedules (in PDF format),
 • list of products approved/issued under lines of credit (i.e. multi-purpose facilities).

On the basis of your suggestions, we have prepared and made available to you a range of information about loans, guarantees, as well as letters of credit, in order to improve the quality of information that we provide to you, and thus contribute to greater transparency of your operation.

As we continue to develop new PBZCOM@NET functionalities, we shall remain open for your suggestions and proposals, which are most valuable to us and are highly appreciated.


We therefore take this opportunity to invite you to keep sending us your opinions to e-address com@pbz.hr or by making a call to 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Yours sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Thinking ahead with you...

Novi Opći uvjeti poslovanja i izmjena Odluke o naknadama

Poštovani,

obavještavamo vas da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d., zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, a iste su uvjetovane pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada stupa na snagu i nova zakonska regulativa iz područja platnog prometa, donijela sljedeće odluke:

 • Odluku o prihvaćanju novih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i
 • Odluku o prihvaćanju izmjene Odluke o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (dalje u tekstu: Odluka o naknadama)

Novi Opći uvjeti i izmijenjena Odluka o naknadama (u dijelu u kojem se odnosi na usluge obavljanja platnog prometa) stupaju na snagu 01. srpnja 2013. godine, a dostupni su Vam na web stranicama Banke (www.pbz.hr).


Skrećemo pozornost da u slučaju ne prihvaćanja izmjene navedenih akata, imate pravo do 01.07.2013. g. (dan stupanja na snagu novih Općih uvjeta i izmijenjene Odluke o naknadama) pisanim putem otkazati Okvirni ugovor zaključen s Bankom, a sve sukladno čl. 22. trenutno važećih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Smatrat će se da ste prihvatili nove Opće uvjete i izmijenjenu Odluku o naknadama ako do 01.07.2013. g. pisanim putem ne obavijestite Banku da ih ne prihvaćate.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da od 31. svibnja 2013. godine stupaju na snagu novi Opći uvjeti elektorničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte zbog uvođenja Fina poslovnih cetifikata u PBZCOM@NET uslugu.

Detaljne informacije možete pronaći na službenim stranicama Banke (www.pbz.hr).


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost - Specifikacija za isplatu kunskih plaća u PBZ

Poštovani,

obavještavamo Vas da putem PBZCOM@NET usluge možete sa specifikacijom računa primatelja i iznosom izvršiti uplatu kunskih plaća na račune fizičkih osoba koji su otvoreni u PBZ-u.

Specifikaciju za isplatu kunskih plaća možete formirati standardnim načinom putem izbornika: Plaćanja -> Nacionalna plaćanja u kunama i to na način da se odabere šifra namjene "SALA – plaćanje plaće".


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.