Obavijest o promjeni procesa kreiranja obrasca "Podaci o solventnosti" (BON-2)

Poštovani korisnici,


sukladno Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima uspostavljamo novi način kreiranja i izdavanja izvještaja "Podaci o solventnosti" (BON-2). Izdavanje BON-2 od 19.07.2021. odvija se automatskim porukama na relaciji Banka - FINA. Svi zahtjevi zadani do 16:00 sati radnim danom biti će realizirani najkasnije idući radni dan do 16:00 sati. Datum obrasca više neće biti moguće odabrati u prošlosti već će se podaci prikazati za odabrano razdoblje (30, 60, 90, 180, 360 dana) od posljednjeg dostupnog knjižnog stanja na dan kreiranja obrasca.

Zahtjeve zadane kroz Com@net možete pratiti u pretincu "U obradi". Nakon što zaprimimo podatke iz FINA-e, BON-2 ćete moći preuzeti u pretincu "Realizirani". Realizirani zahtjev možete preuzeti koliko puta želite te će Vam biti dostupan bez vremenskog ograničenja. Zahtjev za izdavanje BON2 na engleskom jeziku možete zadati odabirom engleskog jezika aplikacije.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Notification of change in the process of creating the form "Solvency information" (BON-2)

Dear Users,


In accordance with the Ordinance on the means and procedure of monetary fund’s enforcement, we are establishing a new process of creating and issuing "Solvency information" (BON-2). Issuance of "Solvency information" (BON-2) from 19th July 2021 will be carried out using automatic messages between the Bank and FINA. All requests created by 4 pm on a working day will be realized no later than the next working day by 16:00. It will no longer be possible to select the form date in the past. The data will be displayed for the selected period (30, 60, 90, 180, 360 days) from the last available book balance on the day the form was created.

You can monitor statuses of created requests for issuing "Solvency information" (BON-2) in Com@net through box "In process". After we receive the data from FINA, you will be able to download "Solvency information" (BON-2) in the "Realized" box. The realized forms can be downloaded multiple times, and they will be available to you without a time limit. Issuing of BON2 in English can be requested by selecting the English version of the application.


With best regards,
Privredna banka Zagreb

Ukidanje mogućnosti preuzimanja skupnog izvoda

Poštovani,


Od ponedjeljka, 24.05.2021. skupni izvod moguće je dohvatiti za razdoblje do 01.03.2021. Za datume od 01.03.2021 na dalje, u primjeni je novi sustav izvoda koji omogućuje ugovaranje raznih frekvencija dostave datoteka izvoda. Uz dnevni izvadak, imate mogućnost ugovoriti tjedni, polumjesečni i mjesečni izvadak i u MN i u PDF formatu, te na taj način dobiti podatke za knjiženje koji obuhvaćaju veći period vremena od jednog dana. Ugovaranjem navedenih frekvencija, moguće je datoteke dobiti dohvatom sa Com@neta (kao što se dohvaćaju dnevni). Za ugovaranje navedenog molimo, obratite se svom Relationship Manageru.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Suspension of Bulk statement download

Dear Users,


From Monday, May 24th, 2021, the Bulk statement can be retrieved for the period until March 1st, 2021. For dates from March 1st, 2021 onwards, a new statement system is in use, which enables contracting of different frequencies of delivery of statement files. In addition to the daily statement, you have the option of contracting a weekly, semi-monthly and monthly statement in both MN and PDF format. In this way you will obtain the data for book entries that comprise a period of time of over one day. The contracting of said frequencies enables you to receive the datafiles by download from Com@net (same as with the daily statements). To contract the above-mentioned, please contact your Relationship Manager.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o promjeni naknada u platnom prometu

Poštovani,


Privredna banka Zagreb d.d., kao jedna od prvih banaka na tržištu u RH, uvodi novu uslugu SEPA Instant kreditnog transfera (Instant plaćanje) u kunama koja počinje s radom 29. listopada 2020. godine. Uvođenjem nove usluge, omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama zadavanje i izvršenje naloga za Instant plaćanja u kunama na svim kanalima Banke.


Specifičnosti Instant plaćanja u odnosu ostale slične usluge na tržištu su:

 • banka primatelja i banka platitelja moraju biti sudionici HRK SCT Instant sheme
 • moguće je zadavati naloge za Instant plaćanja do iznosa od 100.000 kn po transakciji
 • dostupnost usluge 24x7x365 - bit će moguće izvršenje transakcije bilo koji dan u godini, 24 sata na dan, neovisno radi li se o radnom ili neradnom danu
 • očekivano izvršenje transakcije je 10 sekundi od provjere ispravnosti zaprimljenog naloga za Instant plaćanje, bez obzira nalaze li se računi platitelja i primatelja u istoj banci ili ne.

Ukratko, novom uslugom Instant plaćanja u kunama omogućit će se, za sve korisnike Banke, brza i efikasna usluga plaćanja za iznose do 100.000 kn gdje će se, unutar očekivanih 10 sekundi, sredstva doznačiti primatelju bez obzira u kojoj banci u RH imao otvoren transakcijski račun, uz preduvjet da su i banka platitelja i primatelja plaćanja sudionice novo uspostavljene platne sheme. Očekujemo da će uvođenje nove usluge poboljšati dinamiku plaćanja na hrvatskom tržištu, ali i otvoriti značajan prostor za uvođenje novih proizvoda i usluga u području Transakcijskog bankarstva.


Uz uvođenje nove usluge, u primjeni je i novi Cjenik usluga Transakcijskog bankarstva koji se može pronaći na web stranicama Banke: https://www.pbz.hr/uvjeti-poslovanja/pravne-osobe/naknade.html, koji stupa na snagu 1.studenog 2020. godine.


Od značajnijih promjena izdvajamo:

 • naknadu za Instant plaćanje u iznosu od 3 kn po nalogu
 • naknadu za eksterne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 3 kn po nalogu
 • naknadu za interne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 2 kn po nalogu
 • usklađenje naknada za SEPA izravna terećenja u kunama sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • usklađenje naknada za SEPA plaćanja sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • naknadu za održavanje transakcijskog računa od 30 kn mjesečno
 • naknadu za izradu naloga za plaćanje ili prijenos sredstava, 150 kn po nalogu.

Promjene u cjeniku usluga Transakcijskog bankarstva bile su nužne zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesima razvoja novih proizvoda, usklađivanja sa regulatornim zahtjevima i izvršenja predmetnih transakcija.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Changes in fees for payment services

Dear Users,


Privredna banka Zagreb d.d., as one of the first on the RH market, has introduced a new service of SEPA Instant credit transfer (Instant payment) in kuna, to be provided as of 29 October 2020. The introduction of the new service will allow all legal entities and private persons to place and execute orders for Instant payment in kuna through all channels of the Bank. Specific features of the Instant payment compared to other similar services on the market are as follows:


Thus, we would like to point out to the following changes that may be described as significant:

 • payee's and payer's bank have to be participants in HRK SCT Instant scheme
 • maximum amount of Instant payment order may be HRK 100,000 per transaction
 • service is available 24x7x365 - it will be possible to execute transactions any day in a year, 24 hours a day, regardless of whether it is a working or a non-working day
 • expected transaction execution time is 10 seconds as of the verification the received Instant payment order accuracy, irrespective of whether the payer's and payee's accounts are held at the same bank or not.

In short, the new Instant payment service in kuna will enable a quick and efficient execution of payments of amounts up to HRK 100,000 to all the Bank's customers, and within the expected 10 seconds, funds will be transferred to the payee regardless of in which bank in RH the payee holds its transaction account, provided that both the payer's and payees' bank are participants in the newly set up payment scheme. We hope that the implementation of the new service will improve the payment dynamics in the Croatian market, as well as open up a prominent area for the introduction of new products and services in the Transaction Banking segment.


Along with the introduction of the new service, new Tariffs for the Transaction Banking services have also been set and are available on the Bank's web pages: https://www.pbz.hr/en/uvjeti-poslovanja/pravne-osobe/naknade.html which will be applied as of 1 November 2020.


Among more significant changes, we single out:

 • fee for Instant payment: HRK 3 per order
 • fee for external electronic payment orders through the Bank's channels: HRK 3 per order
 • fee for internal electronic payment orders through the Bank's channels: HRK 2 per order
 • levelling of fees for SEPA direct debits in kuna with external and internal electronic payment orders
 • levelling of fees for SEPA payments in kuna with external and internal electronic payment orders
 • fee for maintenance of transaction account: HRK 30 a month
 • fee for creation or payment order or transfer or funds: HRK 150 per order

It was necessary to make changes in the Tariffs/Price List for Transaction Banking services in order to make adjustments to the structure of the Bank's expenses incurred in the processes of developing new products, harmonising with regulatory requirements and executing subject transactions.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o promjeni naknada u platnom prometu

Poštovani,


Na internetskim stranicama PBZ d.d.

https://corp.pbz.hr/sites/default/files/doc/naknade_za_usluge_u_platnom_prometu_hr_15122019.pdf

nalazi se novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte, koji stupa na snagu 15.12.2019.

Cjenik je u potpunosti usklađen s izmjenama i dopunama Regulative (EU) 924/2009 kojom se izjednačavaju visine naknada za iste tipove nacionalnih i prekograničnih transakcija u valuti euro i nacionalnih transakcija u kunama.


Od značajnijih promjena izdvajamo:

 • izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama unutar Banke na razini 1,70 kn po nalogu
 • izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama prema trećim bankama na razini 2,50 kn po nalogu
 • izjednačavanje naknade za nacionalne i prekogranične priljeve u valuti euro i nacionalne priljeve u kunama iz trećih banaka na razini 0,80 kn po transakciji
 • izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama, u slučajevima kada je nalog za takvo plaćanje donesen na papiru u prostorije Banke. Nalozi inicirani na ovaj način naplaćivat će se, ovisno o tipu transakcije, jednako kao i gore navedene transakcije, uvećane za jedinstvenu Naknadu za zaprimanje i obradu naloga na papiru, koja iznosi 10 kn po transakciji

U skladu s gore navedenim promjenama osnovnih naknada, te zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesu izvršenja predmetnih transakcija usklađene su i ostale naknade sličnog tipa, koje se mogu, po iznosu, ponešto razlikovati od osnovnih naknada.


U cilju prilagodbe troškovnoj strukturi, promijenjena je i naknada za održavanje računa, te naknada za uplatu gotovine u poslovnicama Banke, dok su uplate gotovine na ostalim kanalima (dnevno-noćni trezori, pametni sefovi, uplatni bankomati) ostale nepromijenjene.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Changes in fees for payment services

Dear Users,


We would like to inform you that on the PBZ web page:

https://corp.pbz.hr/sites/default/files/doc/naknade_za_usluge_u_platnom_prometu_eng_15122019.pdf

you may find the new schedule of Fees for payment and cheque handling services for corporates, which will take effect on 15 December 2019.

The schedule of fees has been fully harmonised with the amendments to the Regulation (EU) 924/2009, providing for the equalisation of fees for the same types of national and cross-border transactions in EUR and national transactions in HRK.


Thus, we would like to point out to the following changes that may be described as significant:

 • equalisation of the fee for national and cross-border payments in EUR and national payments in HRK within the Bank, at the level of HRK 1.70 per order
 • equalisation of the fee for national and cross-border payments in EUR and national payments in HRK [sent] to third banks, at the level of HRK 2.50 per order
 • equalisation of the fee for national and cross-border incoming payments in EUR and national incoming payments in HRK from third banks, at the level of HRK 0.80 per transaction
 • equalisation of the fee for national and cross-border payments in EUR and national payments in HRK, where an order for such payment has been brought on paper to the Bank premises. Transactions initiated in this way shall be subject to a charge which shall, depending on the type of transaction, be equal to the fee charged for the above-mentioned transactions, plus the unique Fee for receipt and processing of orders on paper, which is HRK 10 per transaction.

In accordance with the above-mentioned changes of basic fees, and for reasons related to the adjustment of fees to the structure of costs which the Bank has in the process of execution of the mentioned transactions, modifications have also been made to other fees of the similar type, which, in terms of their amount, may be somewhat different from basic fees.


For the purpose of making adjustment to the structure of costs, the account maintenance fee as well as the fee for depositing cash at the Bank branch offices have been changed, while the fees for depositing cash through other channels (day-night vaults, smart safes, ATMs for cash deposits) have remained unchanged.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o promjeni naknada u platnom prometu

Poštovani korisnici,


Usklade Zakona o platnom prometu RH s Uredbama EU dovele su do promjena naknada platnih usluga. Novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte stupa na snagu 15.12.2019. i isti možete pronaći na našoj web stranici link.S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Changes in fees for payment services

Dear Customer(s),


Alignment of the RH Payment System Act with the EU Regulations led to changes in fees for payment services. The new Price List of Fees for payment services to corporates will apply as of 15.12.2019 and will be available on our web site link.Yours faithfully,
Privredna banka Zagreb d.d.

Istek certifikata "Ured za elektroničku komunikaciju" (20.04.2019)

Poštovani korisnici PBZ eUred usluge,


želimo Vas obavijestiti da certifikat "Ured za elektroničku komunikaciju" koji je potreban za rad u PBZ eUred usluzi sa zbrojnim nalozima i izvacima ističe dana 20.04.2019. godine.


Navedeni certifikat mijenjaju dva nova certifikata:

 • Ured za elektroničku komunikaciju - koji se koristiti u PBZ eUred aplikaciji za kriptiranje datoteka (npr. zbrojnog naloga) koje se šalju u Banku. Uputu za ažuriranje certifikata možete pronaći na linku, a certifikat preuzeti na linku.
 • PBZ Izvod - novi certifikat, koji će se koristiti kod digitalnog potpisivanja datoteka koje se šalju iz Banke (npr. izvodi, fakture). Uputu za dodavanje certifikata u pdf preglednik možete pronaći na linku, a certifikat preuzeti na linku.

Skrećemo pozornost da se navedeni certifikati odnosi isključivo na korištenje usluge PBZ eUred (potpisivanje i slanje na e-mail datoteka zbrojnog naloga i otvaranja izvadaka sa i bez digitalnog potpisa) te se ne odnosi na uslugu internet bankarstva za pravne osobe PBZCOM@NET.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Certificate expiration "Ured za elektroničku komunikaciju" (20.04.2019)

Dear PBZ eUred service users,


we would like to inform You that certificate "Ured za elektroničku komunikaciju" required for PBZ eUred application and for bulk orders and statements services expires on 20.04.2019..


"Ured za elektroničku komunikaciju" certificate is replaced by two certificates:

 • Ured za elektroničku komunikaciju - used in PBZ eUred application for encryption of files, for example bulk orders, that are send to bank. Certificate is available on link.
 • PBZ Izvod - certificate that will be used for digital signing files send from bank to customers, for example bank statements and invoices. Certificate is available on link.

Please take notice that these certificates are involved only with PBZ eUred service. Signing and sending e-mail files of bulk orders and checking digital signature from bank statements with or without digital signature and is not involved with PBZCOM@NET.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Važna obavijest

Poštovani,


radi sigurnosnih unaprjeđenja, korištenje PBZCOM@NET usluge više neće biti moguće na operativnim sustavima Windows XP i Windows Vista.
Sukladno navedenom molimo Vas da najkasnije do 25.03.2019. nadogradite Vaša računala, jer u protivnom nećete moći pristupiti usluzi.


Tehničke zahtjeve za korištenje usluge PBZCOM@NET možete pronaći ovdje.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Important notice

Dear Users,


For the purpose of security improvement, you will no longer be able to use PBZCOM@NET service on operating systems Windows XP and Windows Vista.
We therefore kindly ask you to upgrade the operating system on your computers by 25 March 2019 at the latest in order to continue having access to PBZCOM@NET service.


Technical requirements for the use of PBZCOM@NET service are available here.


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o novoj verziji podrške za Javu (8u171)

Poštovani korisnici,


u utorak, 17. travnja 2018. godine, objavljena je nova verzija Jave koja je potrebna za rad sa sigurnosnim uređajima u PBZCOM@NET usluzi.


Kako biste nesmetano nastavili s radom u PBZCOM@NET-u, bit će potrebno ažurirati verziju Jave ukoliko vam se pojavi poruka "Applet nije učitan".


Ukoliko imate pitanja molimo javite nam se na 0800 729 266 (08:00h-17:00h), te na e-mail adresu com@pbz.hr. Upute za nadogradnju dostupne su na linku.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Java Support Update (8u171)

Dear Users,


On Tuesday, April 17, 2018 released was a new Java version required for the work with security devices in PBZCOM@NET service.


In order to continue using the PBZCOM@NET service without obstruction, it will be necessary to update the Java version, if the message "Applet not loaded" pops out.


If you have any questions, kindly dial 0800 729 266 (08:00h-17:00h), or send an e-mail to com@pbz.hr. Upgrade instructions are available on link.


Sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nadogradnja usluge PBZCOM@NET (8.10.2017)

Poštovani korisnici,


dobijete li nakon nadogradnje PBZCOM@NET usluge provedene 8.10.2017, poruku "Applet nije učitan.", molimo Vas postupite prema uputi dostupnoj ovdje.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Upgrade of PBZCOM@NET service (8.10.2017)

Dear Users,


if after the performed upgrade of PBZCOM@NET service (scheduled for 8 October 2017) you receive the message "Applet not loaded.", we kindly ask you to follow the instruction which is available here.


Sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Novi Opći uvjeti

Poštovani,


Ovim putem želimo Vas obavijestiti da su od 15. veljače 2016. godine u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Novi Opći uvjeti dostupni su na stranicama Privredne banke Zagreb d.d. te na linku.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost u PBZCOM@NET-u

Poštovani korisnici,


od 06. prosinca 2015.godine u PBZCOM@NET internetskom bankarstvu omogućeno je skupno dohvaćanje izvadaka u domaćoj valuti u PDF i MN formatu.
Kod dohvata izvadaka u domaćoj valuti dodatno je omogućena pretraga po datumu i broju izvatka za željeno razdoblje.


Unutar modula PLAĆANJA kod naloga za Nacionalna plaćanja u devizama i Međunarodna/prekogranična plaćanja može se koristiti RF referenca na kojoj su postavljene kontrole sukladno ISO 11649:2009 standardu.


Detaljne upute možete pronaći ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti Vaše prijedloge i sugestije, na kojima Vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili nas kontaktirate na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Privredna banka Zagreb d.d.

New functionalities of PBZCOM@NET

Dear Users,


Starting from 6 December 2015, PBZCOM@NET internet banking service will make it possible for you to retrieve collectively statements in the domestic currency, in both PDF and MN formats.
When retrieving statements in the domestic currency, you will, in addition, be able to carry out a search by the date and number of a statement, for the selected period.


Within the PAYMENTS module, when an order is issued for National Payments in foreign currency, as well as for International/Cross-Border Payments, an RF reference can be used that includes controls compliant with ISO 11649:2009 standard.


You will find more detailed instructions here.


In further development of new functionalities, we will continue to rely on your proposals and suggestions, which we highly appreciate. We would therefore like to ask you to keep sending us your comments and opinions, to the e-address com@pbz.hr or to contact us on 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani korisnici,


od 15. lipnja 2015. godine u sklopu PBZCOM@NET usluge omogućene su sljedeće novosti:


 • unos liste računa u Vašu Bijelu listu računa
 • u dijelu Financiranja Zahtjev za korištenje kredita je proširen mogućnošću zadavanja isplate za podmirenje potraživanja Banke
 • omogućena je redistribucija kodova za mPBZCOM mobilno bankarstvo
 • onemogućeno zadavanje nacionalnih plaćanja u stranoj valuti, međunarodnih i prekograničnih plaćanja s instrumentom plaćanja Povrat doznake i Povrat čeka.

Detaljne upute možete pronaći ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu Vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili nas kontaktirate na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb d.d.
Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET usluge - Financiranje poslovanja

Poštovani korisnici,


od 30.03.2015. godine u sklopu PBZCOM@NET modula Financiranje poslovanja omogućeno je zadavanje zahtjeva za korištenje kredita.


Zahtjevom za korištenje kredita omogućeno je zadavanje instrukcija isplate sredstva za prethodno ugovorene kredite i to sa sljedećim opcijama:

 • Isplata na vlastiti račun u Banci
 • Isplata na vlastiti račun u drugim bankama
 • Isplata na račune drugih
 • Isplata u svrhu osiguranja pokrića za nostro doznake

Ukoliko nemate ovlasti Superkorisnika, za provođenje zahtjeva za korištenje kredita potrebno je dodijeliti ovlasti u dijelu "Financiranje poslovanja".


Detaljnoj uputi možete pristupiti ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja šaljete na com@pbz.hr ili pozivom na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb

Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET functionalities – Financial Operations

Dear Users,


As of 30 March 2015, you can make the request for loan utilisation within the PBZCOM@NET module Financial Operations.


By making the Request for loan utilisation you can give instructions for disbursement of funds from previously contracted loans, with the following options:

 • Disbursement to own account with the Bank
 • Disbursement to own account with other banks
 • Disbursement to accounts held by other parties
 • Disbursement for nostro remittances cover

If you do not have Superuser authorisation to execute the request for loan utilisation, it is required to assign the authorisations in the segment "Financial Operations".


Detailed instruction is available here.


In developing new PBZCOM@NET functionalities, we will continue following up your highly appreciated suggestions. We invite you to keep sending us your comments to com@pbz.hr or dial 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Your Privredna banka Zagreb

Nadogradnja sigurnosnih postavku usluge PBZ COM@NET (TLS)

Poštovani korisnici,


radi unapređenja informacijskog sustava Privredne banke Zagreb d.d. i povećanja sigurnosti rada podržani su samo najnoviji TLS protokoli.


Uputu za podešavanje Vašeg preglednika na TLS protokol možete naći na linku: Uputa za podešavanje preglednika (TLS) - PBZCOM@NETS poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani,


obavještavamo Vas da su od 16.02.2015. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućene sljedeće nove funkcionalnosti:


 • na ulaznom ekranu (Računi) moguće je pregledati arhivu faktura ukoliko imate ugovorenu opciju slanja fakture na e-mail
 • u modulu Plaćanja – Novi nalog omogućeno je učitavanje datoteka zbrojnih naloga putem PBZCOM@NET-a (detaljne upute)
 • pregled VISA Business Electron kartica te pripadajući prometi u dijelu Kartice (detaljne upute)


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

New functionalities of PBZCOM@NET

Dear Sir/Madam,


We would like to inform you that, starting from 16 February 2015, the following new functionalities will be available to you via PBZCOM@NET service:


 • on the Accounts home page, you can browse archived invoices if you have contracted the option for sending invoices to an e-mail address
 • in the module Payments – New order, it is now possible to upload bulk order files via PBZCOM@NET-a (link)
 • an overview of VISA Business Electron cards and related card transactions, under Cards (link)


With best regards,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost u PBZCOM@NET-u - PBZmToken redistribucija

Poštovani,


obavještavamo Vas da je od 08.09.2014. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućena redistribucija PBZmToken autorizacijskog uređaja (u dijelu Postavke – Autorizacijski uređaji postavljena je opcija Redistribucija PBZmTokena).


Redistribucijom Vam je omogućena ponovna aktivacija PBZmTokena kojeg ste prethodno ugovorili u Banci.


Detaljne upute o navedenoj funkcionalnosti možete pronaći ovdje.


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

New functionality in PBZCOM@NET - redistribution of PBZmToken

Dear Users,


This is to inform you that, as of 8 September 2014, the PBZCOM@NET service will allow the redistribution of PBZmToken authorisation device (the option PBZmToken redistribution has been set up in the segment Preferences – Authorization device).


Redistribution allows you to reactivate the PBZmToken previously contracted at the Bank.


Detailed instructions about this functionality are available here


Yours faithfully,

Vaša Privredna banka Zagreb

SIGURNOSNO UPOZORENJE - Pojačano slanje zaraženih e-mail poruka na korisničke adrese u Hrvatskoj

Poštovani,


u posljednjih nekoliko dana intenzivirane su aktivnosti slanja zaraženih e-mail poruka na korisničke adrese u Republici Hrvatskoj.


Poruke sadrže viruse koji se aktiviraju nakon što primatelj aktivira:

 • poruku iz privitka ili
 • poveznicu (link) koji se nalazi unutar sadržaja poruke.

Ukoliko primite poruku s neuobičajenim sadržajem ili s nepoznate i neuobičajene adrese (npr. obavijest o doznaci od nepoznatih partnera i sl.) ODMAH OBRIŠTE PRIMLJENU PORUKU BEZ OTVARANJA PRIVITAKA ILI KLIKA NA POVEZNICU (LINK).


Također s obzirom na nadolazeće blagdane tijekom kojih se povećava mogućnost za hakerske napade sugeriramo pojačani oprez prilikom korištenja PBZCOM@NET usluge uz uobičajene mjere predostrožnosti:

 • vađenja pametne kartice/USB uređaja nakon korištenja PBZCOM@NET-a;
 • redovitog pregleda stanja, prometa te naloga u pripremi;
 • ažuriranja vaših pretraživača i antivirusne zaštite i dr.

S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

Nove funkcionalnosti u PBZCOM@NET-u

Poštovani,


obavještavamo Vas da je od 09.06.2014. godine, putem PBZCOM@NET usluge, omogućeno sljedeće:

 • u dijelu Kartice pregled American business kartica, novi troškovi i uplate, te izdani računi,
 • u postavkama e-ured usluge ugovaranje slanja PDF fakture za platni promet na e-mail adresu,
 • u dijelu Financiranja prikaz pokrivenih akreditiva.

Detaljne upute o navedenim unapređenjima možete pronaći ovdje


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Poštovani,


Privredna banka Zagreb d.d. 7.6.2014. uvodi dodatnu provjeru neuobičajenih transakcija. Potrebno je ugovoriti dvostruki potpis ili BESPLATNO ugovoriti PBZmToken uslugu. Više


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb

PBZCOM@NET usluge - Financiranje poslovanja

Poštovani korisnici,


od 06.04.2014. godine u sklopu PBZCOM@NET usluge uvodimo NOVI modul Financiranje poslovanja. Unutar modula Financiranje poslovanja saznajte detalje o Vašim:

 • Kreditima,
 • Okvirnim linijama,
 • Garancijama, pismima namjere i
 • Akreditivima.

Za svaki pojedinačni proizvod dostupni su Vam:

 • osnovni podaci o proizvodu (broj ugovora, rok…),
 • uvjeti pojedinačnog proizvoda (iznosi, valute, dospijeća, kamatne stope, važenja),
 • podatak o stanju (iskorišteno, dospjelo, nedospjelo, kamate, naknade…),
 • plan otplate kod kredita (PDF prikaz),
 • lista proizvoda kod okvirnih linija.

Slijedeći Vaše prijedloge osigurali smo široku paletu informacija o kreditima, garancijama i akreditivima s ciljem kvalitetnog informiranja i transparentnog poslovanja. Uputi možete pristupiti ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja pošaljete na com@pbz.hr ili pozivom na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb
Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET service - module related to Financing

Dear Users,


On 6 April 2014 we will launch, within our PBZCOM@NET service, a NEW module related to Financing. By means of this module you can access details about your:

 • loans
 • lines of credit
 • guarantees, letters of intent, and
 • letters of credit.

For each particular product, the following data will be available to you:

 • basic information about the product (contract number, maturity, etc.),
 • terms and conditions applicable to a particular product (amounts, currencies, maturities, interest rates, expiry dates i.e. validity periods),
 • information about the balance of a loan/facility (utilised, due, outstanding, interest payments, fees…),
 • loan repayment schedules (in PDF format),
 • list of products approved/issued under lines of credit (i.e. multi-purpose facilities).

On the basis of your suggestions, we have prepared and made available to you a range of information about loans, guarantees, as well as letters of credit, in order to improve the quality of information that we provide to you, and thus contribute to greater transparency of your operation.

As we continue to develop new PBZCOM@NET functionalities, we shall remain open for your suggestions and proposals, which are most valuable to us and are highly appreciated.


We therefore take this opportunity to invite you to keep sending us your opinions to e-address com@pbz.hr or by making a call to 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Yours sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Thinking ahead with you...

Novi Opći uvjeti poslovanja i izmjena Odluke o naknadama

Poštovani,

obavještavamo vas da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d., zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, a iste su uvjetovane pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada stupa na snagu i nova zakonska regulativa iz područja platnog prometa, donijela sljedeće odluke:

 • Odluku o prihvaćanju novih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i
 • Odluku o prihvaćanju izmjene Odluke o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (dalje u tekstu: Odluka o naknadama)

Novi Opći uvjeti i izmijenjena Odluka o naknadama (u dijelu u kojem se odnosi na usluge obavljanja platnog prometa) stupaju na snagu 01. srpnja 2013. godine, a dostupni su Vam na web stranicama Banke (www.pbz.hr).


Skrećemo pozornost da u slučaju ne prihvaćanja izmjene navedenih akata, imate pravo do 01.07.2013. g. (dan stupanja na snagu novih Općih uvjeta i izmijenjene Odluke o naknadama) pisanim putem otkazati Okvirni ugovor zaključen s Bankom, a sve sukladno čl. 22. trenutno važećih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Smatrat će se da ste prihvatili nove Opće uvjete i izmijenjenu Odluku o naknadama ako do 01.07.2013. g. pisanim putem ne obavijestite Banku da ih ne prihvaćate.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da od 31. svibnja 2013. godine stupaju na snagu novi Opći uvjeti elektorničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte zbog uvođenja Fina poslovnih cetifikata u PBZCOM@NET uslugu.

Detaljne informacije možete pronaći na službenim stranicama Banke (www.pbz.hr).


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost - Specifikacija za isplatu kunskih plaća u PBZ

Poštovani,

obavještavamo Vas da putem PBZCOM@NET usluge možete sa specifikacijom računa primatelja i iznosom izvršiti uplatu kunskih plaća na račune fizičkih osoba koji su otvoreni u PBZ-u.

Specifikaciju za isplatu kunskih plaća možete formirati standardnim načinom putem izbornika: Plaćanja -> Nacionalna plaćanja u kunama i to na način da se odabere šifra namjene "SALA – plaćanje plaće".


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.